teksten

Hieronder vindt u de tekst van de Liturgie van Johannes Chrysostomus. In het ‘kerkslavisch’ (oud Russisch) en daarna in het Nederlands. De uitvoer-ingen van de Liturgie zijn niet altijd exact hetzelfde. Soms zingt men iets andere tekst; of stukken worden weggelaten. Maar de grote lijn is zeker herkenbaar.

De tracknummers slaan op cd nr 183 Ukrainian Liturgy (XOP), Kyiv Chamber Choir olv M. Hobdych

Tekst in het kerkslavisch:

Track 1:
D Blagoslowi Wladyko.
P Blagoslowenno tsarstwo Ottsa i Syna i Swjatago Doecha, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.

Mirnaya Ekteniya, Grote Vredeslitanie
D Mirom Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D O swysjnem mire i spasenii doesj nasjich, Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D O mire wsego mira, blagostojanii swjatych bozjiich tserkwej i sojedineniji wsech, Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D O swjatem chrame sem i swerojoe, blagogowenijem i strachom bozjiim wchodjasjtsjich w onj, Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D O gospodine nasjem swjatejsjem wselenstem patriar-chem NN, nasjem Jeplskope nasjem N.N., tsjiestnem preswilterstwe; wo Christe dilakonstwe, o wsem pritsjte i ljoedech, Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D O bogochranimej gosoedaryni nasjej Korolewe N.N. i o wsem woinstwe Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D O grade sem (o wesi,sej, o swatej obiteli sej), wsjakom
grade, strane, i werojoe zjiwoesjtsjich w nich, Gospodoe
pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D O blagorastworeniji wozdoechow, o izobiliji plodow zemnych, i wremenech mirnych, Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D O plawajoesjstjich, poetesjes-twoejoesjstjich, plenennych, i o spaseniji ich, Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D O izbawitisja nam ot wjakija skorbi, gnewa i noezjdy, Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D Zastoepi, spasi, pomiloej, i sochrani nas, Bozje, Twojejoe blagodatijoe.
K Gospodi, pomiloej.
D Preswjatoejoe, pretsjistoejoe, preblagoslowennoejoe, slawnoejoe Wladytsjitsoe nasjoe Bogoroditsoe i prisnodewoe Marijoe, so wsemi swjatymi pomjanoewsje, sami sebe i droeg droega, i wesj zjiwot nasj Christoe Bogoe predadim.
K Tebe, Gospodi.
P Jako podobajet Tebe wsjakaja slawa, tsjestj i poklonenije, Ottsoe, i synoe, i swjatomoe Doechoe, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.

Track 2:
Antifoon (Psalm 103)
K Blagoslowi, doesje moja, Gospoda, blagoslowen jesi, Gospodi.
Blagoslowi, doesje moja, Gospoda, I wsja wnoetrennjaja moja, imja swjatoje jego. Blagoslowi, doesje moja, Gospoda, i ne zabywaj wsech wozdajanij jego. Sjtsjedr i milostiw Gospodj, dolgoterpeliw i mnogomilostiw.

Track 3
Antifoon (Psalm 146)
K Slawa Ottsoe i Synoe i swjatomoe Doechoe.
Chwali, doesja moja Gospoda. Woschwaljoe Gospoda w zjiwote mojem, pojoe Bogoe mojemoe dondezje jesmj.
I nyne i prisno, i wo weki wekow, aminj.
Jedinorodnyj Synje i Slowje bozjij, begsmjertjen syj, izwoliwyj spasenija nasjego radi woplotitisja ot swjatyja Bogoroditsy i prisno dewy Mariji; Njeprelozjno wotsjelowjetsjiwyjsja, raspnyjsja zje, Christe Bozje, smjertijoe smjertj poprawyj, jedin syj swjatyja Troitsy
sproslawjajemyj Ottsoe i swjatomoe Doechoe, spasi nas. Spasi nas.

Kleine Litanie
D Paki i paki mirom Gospode pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D Zastoepi, spasi, pomiloej i sochrani nas, Bozje, Twojejoe blagodatijoe.
K Gospodi, pomiloej.
D Preswjatoejoe, pretsjistoejoe, preblagoslowennoejoe, slawnoejoe Wladytsjitsoe nasjoe Bogoroditsoe i prisnodewoe Marijoe, so wsemi swjatymi pomjanoewsje, sami sebe i droeg droega, i wesj zjiwot nasj Christoe Bogoe predadim.
K Tebe, Gospodi.
P Jako blag i tsjelowjekoljoebets Bog jesi, i Tebe slawoe
wozsylajem, Ottsoe, i Synoe i swjatomoe Doechoe, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.

Track 4
Antifoon: Wo Tsarstwiji Twojem
K Wo tsarstwiji Twojem pomjani nas Gospodi.
Blazjeni nistsjiji doechom jako tjech jestj tsarstwo njebjesnoje.
Blazjeni platsjoesjtsjiji, jako tiji oetjesjatsja.
Blazjeni krotsiji, jako tiji nasljedjat zjemljoe.
Blazjeni altsjoesjtsjiji i zjazjdoesjtsjiji prawdy, jako tiji
nasytjatsja.
Blazjeni milostiwiji, jako tiji pomolowani boedoet.
Blazjeni tsjistiji sertsem, jako tiji Boga oezrjat.
Blazjeni mirotwortsy, jako tiji synowje bozjiji narekoetsja.
Blazjeni izgnani prawdy radi, jako tjech jestj tsarstwo nebjesnoje.
Blazjeni jeste jegda ponosjat wam i issjenoet i rekoet wsjak zol glagol na wy izjoesjtsje menje radi.
Radoejtesja i wesjelitesja, jako mzda wasja mnoga na njebjesjech.

Track 5
D Premoedrostj prosti.
K Prijiditje, poklonimsja i pripjadem ko Christoe. Spasi ny, Syne Bozjij, woskresyj iz mertwych, pojoestjsjija Ti: Alliloeia (3x).

Track 6
Troparion

Track 7
Trisagion
P Jako swjat jesi Bozje nasj, i Tebe slawoe wozsylajem, Ottsoe, i Synoe, i swjatomoe Doechoe, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.
D Gospodi, spasi blagotsjestiwyja, i oeslysji ny.
K Swjatyj Bozje, swatyj krepkij, swjatyj besmertnyj, pomiloej nas, (3x).
Slawa Ottsoe i Synoe i swjatomoe Doechoe, i nyne i prisno i wo weki wekow, aminj.
Swjatyj besmertnyj pomiloej nas. Swjatyj Bozje, swjatyj krepkij, swjatyj besmertnyj, pomiloej nas.

Track 8
Prokimen

Track 9
D Premoedrostj.
Alliluia, alliluia, alliluja.
K Slawa Tebe, Gospodi, slawa Tebe.

Track 10
D Jestsje molimsja o bogochranimej gosoedarnyni nasjej Korolewe N.N. o zdrawiji i spaseniji jeja, i o wsem wojinstwe.
K Gospodi, pomiloej, (3x)
D Jestsje molimsja o bratijach nasjich swjastsjennitsech
swjastsjennomonasech, i wsem wo Christe bratstwe nasjem.
K Gospodi, pomiloej. (3x)
D Jestsje molimsja o mnogostradaljnej strane rossistej, o
wernych tsjardech jeja wo otetsjestwe i rassejaniji
soesjtsjich i o spaseniji ich.
K Gospodi, pomiloej. (3x)
D Jestsje molimsja o plodonosjasjtsjich i dobrodejoe-sjtsjich wo swjatem i wsetsjestnem chrame sem, troezjdajoesjtsjichsja, pojoesjtsjich i piedstojasjtsjich ljoedech, ozjidajoesjtsjich ot Tebe welikija i boga tyja milosti.
K Gospodi, pomiloej. (3x)
P Jako milostiw i tsjelowekoljoebets Bog jesi, i Tebe slawoe wozsylajem, Ottsoe, i Synoe i Swjatomoe Doechoe, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj,
P Jako podobajet Tebe wsjakala slawa, tsjestj i poklo-nenije, Ottsoe i Synoe i Swjatomoe Doechoe, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.

Track 11:
K Izje cheroewimy tajno obrazoejoestje, i zjiwotwor-jasjtsjej Troitse triswjatoejoe, pesnj pripewajoestje, wsjako je nyne zjitejskoje otlozjim popetsjenije.
P Gospodina nasjego swjatejsjago wselenskego Archiereja N.N., da pomjanet Gospodi Bog wo tsartwiji swojem, wsegda, nyne i prisno i wo weki wekow.
Gospodina nasjego Jepiskopa nasjego N.N. da pomjanet Gospodj Bog wo tsarstwiji swojem, wsegda, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.
Jako da tsarja wsech podimem angelsjskimi newidimo dorinosima tsjinmi. Alliloeia, alliloeia, alliloeia.

Track 12
Litanie van de offerande
D Ispolnim molitwoe nasjoe Gospodewi.
K Gospodi, pomiloej.
D O swjatem chrame sem, i s werojoe, blagogowenijem i strachom bozjiim wchodjasjtsjich w onj, Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D O izbawitisja nam ot wsjakija skorbi, gnewa i noezjdy,
Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
P Sjtsjedrotami jedinorodnago Syna Twojego, s nimzje blagoslowen jesi, so preswjatym i blagim i zjiwotwor-jastsjim Twoim Doechom, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.

Track 13
P Mir wsem.
K I dogchowi twojemoe.
D Wozljoebim droeg droega, da jedinomyslijem ispowemy.
K Ottsa i Syna i swjatago Doecha, Trojitsoe jedinosoesjtsjnoeloe i nerazdellnoejoe,
D Dweri, dweri, premoedrostijoe wonmem.
K Weroejoe wo jedinag Boga Ottsa, wsederzjitelja, twortsa neboe i zemli, widimym zje wsem i nedwidimym.
I wo jedinago Gospoda Iisoesa Christa, Syna bozjija, jedinorodnago, izje ot Ottsa rozjdenago prezjde wsech wek. Sweta ot sweta, Boga istinna ot Boga istinna, rozjdenna, nesotworenna, jedinosoesjtsjna, Ottsoe, imzje wsja bywsja. Nas radi tsjelowek i nasjego radi spasenija, sjedsjago s nebes, i woplotiwsjagosja ot Doecha swjlata i Marii dewy, i wotsjelowetsjsjasja. Raspjatago zje za ny pri Pontijstem Pilate, i stradawsja, i pogrebenna i woskressjago w tretij denj, po pisanijem. I wozsjedsjago na nebesa i sedjasjtsja odesnoejoe Ottsa. I paki grjadoesjtsjago so slawojoe, soediti zjiwym I mertwy,
jegozje tsarstwijoe ne boedet kontsa.
I w Doecha swjatago, Gospoda, zjiwjotworjasjtsjago, izje ot Ottsa ischodjasjtsjago, izje so Ottsem i Synom spoklanjajema i slawima, glagolawsjago proroki.
Wo jedinoe, swjatoejoe sobornoejoe i apostoljskoejoe tserkowj Ispowedoe jedino kresjtsjenije wo ostawlenije grechow. Tsajoe woskresenija mertwych: I zjizni boedoesjtsjago weka. Aminj.

Track 14
D Stanem dobre, stanem so strachom, wonmem, swjatoje woznosje nije w mire prinositi.
K Milostj mira, zjertwoe chwalenija,
P Blagodatj Gospoda nasjego lisoesa Christa, i ljoeby Boga i Ottsa, i pritsjatije swjatago Doecha, boedi so wsemi wami.
K I so doechom twojim.
P Gore imejim serdtsa.
K I mamy ko Gospodoe.
P Blagodarim Gospoda.
K Dostojno i prawedno jestj poklanjatisja Ottsoe i Synoe i swjatomoe Doechoe, Troitse jedinosoesjtsnej i nerazdeljnej.
P Probednoejoe pesnj pojoesjtsje, wopijoesjtsje, wzywa-
joesjtsje i glagoljoestsje.
K Swjat, swjat, swjat Gospodj sawaow, ispolnj nebo i zemlja slawy Twojeja: osanna w wysjnich, blagoslowen gradyj wo imja Gospodne, osanne w wysjnich.
P …; K Aminj.
P …; K Aminj.
K Tebe pojem, Tebe blagoslowim, Tebe blagodarim, Gospodi, i molimtisja, Bozje nasj.

Track 15
P Isrjadno o preswjatej, pretsjistej, preblago slowennej,
slawnej Wladytsjitse nasjej Bogoroditse, i prisnodewe Marii.
K Dostojno jestj jako woistinnoe, blazjiti tja Bogoro-ditsoe, prisnoblazjennoejoe i preneporotsjnoejoe i Materj Boga nasjego. Tsjestnjejsjoejoe cheroewim i slawnejs-joejoe bez srawnenija serafim, bez istlenija Boga Slowa rozjdsjoejoe, soesjtsjoejoe Bogoroditsoe tja welitsjajem.
P W perwych pomjani, Gospodi, gospodina nasjego swjatejsjago wselenskago Archijereja N.N. Papoe Rimskago, i gospodina nasjego Jepiskopa nasjego N.N., ichzje daroej swjatym Twojim tserkwam, w mire, tselych, tsjestnych, zdrawych, dolgoden stwoejoesjtsjich, prawo prawjastjtsjich slowo Twojeja istinny.
K I wsech i wsja.
P I dazjdj nam jedinemi oesty i jedinem serdtsem slawiti i wospewati pretsjestnoje i welikolepoje imja Twoje, Ottsa i Syma i swjatago Doecha, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.
P I da boedoet milosti welikago Boga i Spasa nasjego Iisoesa Christa so wsemi wami.
K I so doechom twojim,

Track 16
D Wsja swjatyja pomjanoewsje, paki i paki mirom Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D O prinesennych i oswjasjtsjennych tsjectnych darech Gospodoe pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D Jako da tsjelowekoljoebets Bog nasj, priejemj ja wo swjatyj i prenebesnyj i myslennyj swoj zjertwennik w wonjoe blagooechanija doechownago, woznisposlet nam bozjestbennoejoe blagodatj i dar swjatago Doecha, pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej,
D O izbawitisja nam ot wsjakija skorbi, gnewa i noezjdy,
Gospodi pomolimsja.
K Gospodi, pomiloej.
D Zastoepi, spasi, pomiloej i sochrani nas, Bozje, Twojejoe blagodatijoe.
K Gospodi, pomiloej.
D Dne wsego sowersjenna, swjata, mirna I bezgresjna, oe Gospoda prosim.
K Podaj, Gospodi.
D Angela mirna, werna nastawnika, chraniteja doesj i teles nasjich, oe Gospoda prosim.
K Podaj, Gospodi.
D Prosjtsjenija i ostawlenija grechow i pregresjenij nasjich, oe Gospoda prosim.
K Podaj, Gospodi.
D Dobrych i poleznych doesjam nasjym i mira mirowi, oe Gospoda prosim.
K Podaj, Gospodi.
D Protsjeje wremja zjiwota nasjego w mire i pokajanii skontsjati oe Gospoda prosim.
K Podaj, Gospodi.
D Christianskago kontsjiny zjiwota nasjego, bezbolez-neny, ne postydny, mirny, I dobrago otweta na strasjnem soedisjtsji Christowe, prosim.
K Podaj, Gospodi.
D Sojedlnenije wery i pritsjastije swjatago Doecha isprosiwsje, sami sebe, i droeg droega, i wesj zjiwot nasj Christoe Bogoe predadim.
K Tebe, Gospodi.

Track 17
P I spodobi nas, Wladyko, so derznowenijem, neosoesj-denno smeti prizywati Tebe nebesnago Boga Ottsa, i glagolati:
K Otsje nasj, izje jesi na nebesech, da swjatitsja imja Twoje, da priidet tsarstwije Twoje, da boedet wolja Twoja, jako na nebesi i na zemli.
Chleb nasj nesoesjtsjnyj dazjdj nam dmesj, i ostawi nam dolgi nasja, jakozje i my ostawljajem dozjnikom nasjym, i ne wedi nas wo iskoesjenije, no izbawi nas ot loekawago.
P Jako Twoje jestj tsarstwo, i sila i slawa, Ottsa i Syna i
swjatago Doecha, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.
P Mir wsem.
K I doechowi twojemoe.
D Glawy wasja Gospodewi priklonite.
K Tebe, Gospodi.
P Blagodaitijoe i sjtsjedrotami i tsjelowekoljoebijem jedinorodnago Syna twojego, s nimzje blagoslowen jesi, so preswjatym i blagim i zjlwotworjasjtsjim Twojim Doechom, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.

Track 18
P Wonmem. Swjataja swjatym.
K Jedin swjat, jedin Gospodj, Iisoes Christos, wo slawoe, Boga Ottsa. Aminj.

Track 19
P So strachom bozjiim i werojoe pristoepite.
K Blagoslowen gradyj wo imja Gospodne, Bog Gospodj I jawisja nam.

Track 20
K Telo Christowo priimite, istotsjnika besmertnago wkoesite. Alliloeia.

Track 21
P Spasi, Bozje, ljoedi Twoja i blagoslowi dostojanije Twoje.
K Widechom swet istinnyj, prijachom Doecha nebesnago, obretochom weroe istinnoejoe, nerazdeljnej Troitse poklanjajemsja: ta bo nas spasla jestj.
K Aminj.

Track 22
Da ispolnjatsja oesta nasja chwalenlja Twojego, Gospodi. Jako da pojem slawoe Twojoe, jako spodobil jesi nas pritsjastitisja swjatym Twojim, bozjestwennym, bezsmertnym i zjiwotwor jasjtsjym tajnam; sobloedi nas wo Twojej swjatyni, wesj denj pooetsjatisja prawde Twojej. Alliloeia, alliloeia, alliloeia.

Track 23
D Prosti priimsje bozjestwennych swjatych, pretsjistych, bezmertnych, nebesnych i zliwotworjasjtslych, strasjnych Christowych tain, dostojno blagodarim Gospoda.
K Gospodi, pomiloej,
D Zastoepi, spasi, pomiloej i sochrani nas, Bozje, Twojejoe blagodatijoe.
K Gospodi, pomiloej.
D Denj wesj sowersjen, swjat, miren i bezgresjen isprosiwsje, sami sebe i droeg droega, i wesj zjiwot Christoe Bogoe predadim.
K Tebe, Gospodi.
P Jako Ty jesi oswjasjtsjenije nasje i Tebe slawoe wozsy
lajem, Ottsoe i Synoe i swjatomoe Doechoe, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.
P S mirom izydem.
K O imeni Gospodni.
D Gospodoe, pomolomsja.
K Gospodi, pomiloej.
K Aminj.

Track 24
Boedi imja gospodne blagosloweno ot nyne i do weka. (3x)

Track 25
P Blagoslowenije Gospodne na was, Togo blagodatijoe i tsjelowekoljoebijem, wsegda, nyne i prisno i wo weki wekow.
K Aminj.
P Slawa Tebe, Christe Bozje, oepowanije nasje, slawa Tebe.
K Slawa Ottsoe i Synoe i swjatomoe Doechoe i nyne i prisno i wo weki wekow. Aminj.
Gospodi, pomiloej (3x). Ottsje blagoslowi.
K Aminj.

Vertaling:
Track 1
Plechtige lofzang
D Geef Uw zegen, heer.
P Gezegend zij het Koninkrijk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

Grote Vredeslitanie
D Laat ons in vrede de Heer bidden.
K Heer, ontferm U.
D Om de vrede van God en om verlossing, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Om vrede in de wereld, het welzijn van Gods heilige Kerk en om de eenheid van allen, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D voor deze heilige Kerk en voor hen die zich hier met geloof, eerbied en vreze Gods hebben verzameld, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Voor onze heilige Vader N, de patriarch van N, en geheel N, voor onze metropoliet N, voor onze aarts-bisschop N, voor onze bisschop N, voor de eerwaardige priesterschap, voor het diakonaat in Christus, voor de gehele geestelijkheid en heel het gelovige volk, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Voor onze president…., voor heel de regering van ons land, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Voor deze stad, voor alle steden en dorpen, en voor alle gelovigen die daar wonen, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Om goed weer, om overvloed van de vruchten der aarde en om vredige tijden, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Voor de reizigers ter zee, te land en in de lucht; voor de zieken en lijdenden, voor hen die onschuldig in de gevangenis verblijven en hun bevrijding, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Dat wij gevrijwaard mogen blijven van rampen, nood en gevaar, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, God, door uw liefde.
K Heer, ontferm U.
D Terwijl wij de allerheiligste Moeder van God, Maria, gedenken samen met alle heiligen, bevelen wij onszelf en elkaar en heel ons leven aan, aan Christus onze God.
K Aan U, Heer.
P Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

Track 2
Eerste Antifoon (Psalm 103)
K Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, en vergeet zijn talrijke weldaden niet. De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren.

Track 3
Tweede Antifoon (Psalm 146)
K Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Loof, mijn ziel, de Heer. Geheel mijn leven zal ik de Heer loven, voor mijn God zal ik zingen, zolang ik besta. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij, Die onsterfelijk zijt en U verwaardigd hebt voor onze verlossing het vlees uit de heilige Moeder van God en altijd Maagd Maria aan te nemen; Die zonder te veranderen mens geworden en gekruisigd zijt;
Christus God, de dood door de dood hebt Gij overwonnen, en als een van de heilige Drievuldigheid wordt Gij verheerlijkt, tezamen met de Vader en de heilige Geest, verlos ons.

Kleine litanie
D Laat ons nogmaals en nogmaals in vrede tot de Heer bidden.
K Heer, ontferm U.
D Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, God, door uw liefde.
K Heer, ontferm U.
D Terwijl wij de allerheiligste Moeder van God, Maria, gedenken samen met alle heiligen, bevelen wij onszelf en elkaar en heel ons leven aan, aan Christus, onze God.
K Aan U, Heer.
P Want Gij zijt een goede en menslievende God, en tot U, Vader en zoon en heilige Geest, richten wij onze lof, nu en al tijd, en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

Track 4:
Derde Antifoon: de zaligsprekingen
K In Uw koninkrijk gedenk ons, Heer.
Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen want zij zullen kinderen van God
genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

Track 5:
Kleine intocht met het Evangelieboek
D Wijsheid. Staat op.
K Komt laat ons Christus aanbidden en buigen voor de Zoon van God; Gij die verrezen zijt, uit de doden, red ons die U toe zingen: Alleluja.

Track 6:
Troparion, 1e toon

Track 7:
Trisagion
P Want heilig zijt Gij, onze God, en tot U richten wij onze lof, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en altijd en in eeuwen der eeuwen.
K Amen.
D Heer, red de rechtschapenen en verhoor ons,
K Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons. (3x)
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, amen.
Heilige Onsterfelijke ontferm U over ons. Heilige God heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons.

Track 8:
Prokimen , 1e toon

Track 9:
Eerste lezing
D Wijsheid.
Ö
K Alleluia, alleluia, alleluia!
Ö
K Eer aan U, Heer, eer aan U.

Track 10:
Gebed van de dringende smeekbede
D ook bidden wij voor onze president, en heel zijn huis, voor de regering van dit land, en voor allen die er wonen.
K Heer, ontferm U. (3x)
D Ook bidden wij voor alle herders van Uw kerk, priesters en diakens, voor alle kloosterlingen en voor heel het gelovige volk Gods.
K Heer, ontferm U. (3x)
D Ook bidden wij voor het zwaar beproefde Russische volk, voor hen die omwille van hun geloof vervolgd worden en verdreven zijn; wij bidden om hun redding.
K Heer, ontferm U. (3x)
D Ook bidden wij voor alle mensen hier aanwezig, voor hen die er dienen en zingen; voor hen die zich inzetten voor deze gemeenschap; voor allen die uitzien naar Uw grote barmhartigheid, en voor alle oprecht gelovige christenen.
K Heer, ontferm U. (3x)
P Want Gij zijt een barmhartige en menslievende God en tot U richten wij onze lof, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.
P Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

Track 11:
Cherubijnenzang, de grote intocht
K Laat ons, die op geheimnisvolle wijze de Cherubijnen voorstellen en de levendmakende Drievuldigheid het driewerf heilig toezingen, alle bezorgdheid voor het aardse leven terzijde stellen.
P Onze heilige Vader N, patriarch, gedenke de Heer God in Zijn rijk, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Onze bisschop N, gedenke de Heer God in Zijn rijk, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.
Om de Koning van het heelal te mogen ontvangen, onzichtbaar begeleid door Zijn lijfwacht van engelenkoren, Alleluja, alleluja, alleluja.

Track 12:
Litanie van de offerande
D Laten wij ons gebed tot de Heer voleindigen.
K Heer, ontferm U.
D Voor de hier neergelegde, kostbare gaven bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Voor deze heilige kerk en voor hen die zich hier met geloof, eerbied en vreze Gods hebben verzameld, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Dat wij gevrijwaard mogen blijven van rampen, nood en gevaar, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, God, door Uw liefde.
K Heer, ontferm U.
P Door het medelijden van Uw eniggeboren Zoon, met Wie Gij en ook Uw heilige, goede en levendmakende Geest, geloofd zijt, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

Track 13:
Vredeskus en geloofsbelijdenis
P Vrede aan allen.
K En met Uw geest.
D Laten wij een zijn in liefde voor elkaar om een van geest te belijden.
K De Vader, de Zoon en de heilige Geest, drieâne God, onverdeeld en een in liefde.
D De deuren: De deuren: Laat ons in wijsheid aandachtig zijn.
K Ik geloof in een God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is,
En in een Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vÛÛr alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, een in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil, uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aan-genomen, door de heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven, Hij is verrezen op de derde dag, volgens de schriften. Hij is opgevaren ten Hemel; zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oorde-
len levenden en doden, En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd ÈÈn doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.
Amen.

Track 14:
Eucharistisch offergebed
D Laat ons in eerbied blijven staan, om vol aandacht het
heilig offer op te dragen.
K Een zoenoffer van vrede, een offer van lof.
P De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
K En met uw geest.
P Verheft uw hart.
K Wij zijn met ons hart bij de Heer,
P Brengen wij dank aan de Heer onze God.
K Het is waarlijk, passend en rechtvaardig de Vader, de Zoon en de heilige Geest te aanbidden, de heilige Drievuldigheid, een in wezen en ondeelbaar.
P Het triomflied zingend, roepend, luid jubelend en zeggend:
K Heilig, heilig, heilig is de Heer van de heerscharen. Hemel en aarde zijn vol van Uw heerlijkheid. Hosanna in de Hoge, Gezegend Hij, Die komt in de naam des Heren. Hosanna in de Hoge.
Ö (P Neemt en eet: dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt tot vergeving van de zonden.)
K Amen.
Ö (P Drinkt allen hieruit: dit is Mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden.)
K Amen.
K Wij loven U, prijzen U, danken U, Heer, en bidden U, onze God.

Track 15:
Gedachtenis van de heiligen, overledenen en levenden
P Vooral voor onze heilige, onbevlekte, boven allen gezegende en roemrijke Koningin, Godsmoeder en altijd Maagd Maria.
K Waarlijk het is passend, dat wij U, de Moeder van God, zalig prijzen, U, die de altijd zalig geprezen en ongeschonden Moeder van onze God zijt. Wij ver-heerlijken U, die eerbiedwaardiger zijt dan de Cherubijnen en onvergelijkelijk roemrijker dan de Serafijnen, die Gods Woord ongedeerd gebaard
hebt en werkelijk Gods Moeder zijt.
P Gedenk, Heer, Zijne heiligheid , N patriarch van …, onze aartsbisschop metropoliet …., en onze bisschop …. Geef dat zij voor het welzijn van uw kerk nog lang en gezond mogen leven in Uw vrede, en het woord van uw Waarheid oprecht mogen verkondigen.
K En allen en alles.
P En geef dat wij met ÈÈn mond en ÈÈn hart Uw heilige naam verheerlijken, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.
P En de barmhartigheid van onze grote God en Verlosser Jezus Christus zal met u allen zijn.
K En met uw geest.

Track 16:
Voorbereiding communie
D Na de gedachtenis van alle heiligen, laat ons nogmaals de Heer in vrede bidden.
K Heer, ontferm U.
D Voor de aangeboden en geheiligde kostbare gaven, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Dat onze menslievende God deze gaven mag aanvaarden op zijn heilig en hemels altaar als een welriekende geur; en ons zijn liefde de heilige Geest mag toezenden, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Dat wij gevrijwaard mogen blijven van alle rampen, nood en gevaar, bidden wij de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, God, door Uw liefde.
K Heer, ontferm U.
D Vragen wij de Heer, dat de gehele dag volmaakt, heilig, vreedzaam en zonder zonde mag zijn.
K Geef het, Heer.
D Vragen wij de Heer om een engel van vrede, een getrouwe gids op onze levensweg.
K Geef het, Heer.
D Vragen wij de Heer om vergeving en kwijtschelding van onze zonden en fouten.
K Geef het, Heer.
D Vragen wij de Heer om al wat goed en heilzaam is voor ons en om vrede voor de wereld.
K Geef het, Heer.
D Vragen wij de Heer dat wij de resterende tijd van ons leven in vrede en boetvaardigheid mogen voleinden.
K Geef het, Heer.
D Vragen wij de Heer dat ons levenseinde christelijk, zonder smart en schaamte en vreedzaam moge zijn en dat wij met een goed geweten voor Zijn rechterstoel mogen verschijnen.
K Geef het, Heer.
D Om eenheid in geloof en gemeenschap met de Heilige Geest; laten wij onszelf, elkaar en geheel ons leven aan Christus God aanbevelen.
K Aan U, Heer.

Track 17:
P En sta ons toe, Heer, dat wij zonder vrees het wagen, U, de hemelse God en Vader aan te roepen en te zeggen:
K Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
P Want U komt het koningschap toe, de macht en de eer, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.
P Vrede aan allen.
K En met uw geest.
D Buigt uw hoofden voor de Heer.
K Voor u, Heer.
P Door de barmhartigheid van Uw eengeboren Zoon, met wie Gij gezegend zijt, tesamen met Uw heilige Geest, die levend maakt en in het bestaan houdt, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

Track 18:
P Laat ons aandachtig zijn. Het heilige is voor de heiligen.
K EÈn is heilig, ÈÈn is Heer, Jezus Christus, in de glorie van God de Vader. Amen.

Track 19:
Communie van de gelovigen
P Nadert met vrees voor God, met geloof en in liefde.
K Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, de Heer is God en Hij is verschenen aan ons.

Track 20:
K Neemt het lichaam van Christus, proeft van de onsterfelijke bron. Alleluja.

Track 21:
Dankgebeden
P Red, God, Uw volk en zegen Uw erfdeel.
K Wij hebben het ware Licht gezien, de hemelse Geest ontvangen het ware geloof gevonden. Wij aanbidden de heilige drieÎne God. Zij heeft ons gered.
K Amen.

Track 22:
Heer, vul onze mond met woorden van lof, met een lied dat zingt van Uw glorie, omdat wij door U genodigd zijn deel te nemen aan Uw heilige tekenen die leven schenken. Behoud ons in Uw heiligheid. Laat ons altijd in Uw waarheid leven. Alleluja, alleluja.

Track 23:
D Staat recht: Laat ons na de nuttiging van deze goddelijke en hemelse, onbevlekte en levengevende Geheimen van Christus, de Heer op waardige wijze danken.
K Heer, ontferm U.
D Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, God, door Uw liefde.
K, Heer, ontferm U.
D Na gesmeekt te hebben, dat heel deze dag volmaakt, heilig, vreedzaam, en zonder zonde mag zijn, bevelen wij aan Christus onszelf, elkaar en geheel ons leven aan.
K, Aan U, Heer.
P Want Gij zijt onze heiliging, en U zingen wij lof, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

Slotzegen
P Laat ons in vrede bidden.
K In de naam van de Heer,
D Laat ons tot de Heer bidden.
K Heer, ontferm U.
K Amen.

Track 24:
De naam van de Heer zij gezegend van nu af tot in eeuwigheid.

Track 25:
P De zegen van de Heer, Zijn barmhartigheid, genade en liefde dale over u neer, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

Wegzending
P Eer aan U, Christus, onze God, onze hoop, eer aan U.
K Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer, ontferm U. (3x)
Vader, geef ons Uw zegen.
K Amen.